Wat is de Cultuurraad voor de Kempen ?


 

Een halve eeuw geleden ontstond de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) als koepel van alle gemeenten binnen het arrondissement Turnhout. In de jaren ’60 werd de Kempen erkend als economische ontwikkelingszone en ook  het Hoger Instituut der Kempen en het Mekanografisch Instituut werden opgericht. Op cultureel vlak bestond er nog weinig beleidsvisie. Het cultureel centrum De Warande in Turnhout werd toen als één van de eerste in Vlaanderen in de steigers geplaatst onder impuls van minister Frans Van Mechelen, zelf Turnhoutenaar. De Warande opende de deuren in oktober 1972.

 Naast haar werkzaamheden binnen grondbeleid, ruimtelijke ordening en milieu groeide het idee in IOK om ook een culturele koepel voor de Kempen op te richten. Zo ontstond de Cultuurraad voor de Kempen (CRK) met vast secretariaat gevestigd in IOK. De leden van Cultuurraad zelf waren voornamelijk vrijwilligers uit het rijke Kempense verenigingsleven, bibliotheken, kunstacademies en heemkringen.  De CRK vertegenwoordigt de Kempen in de provinciale cultuurraad.  De CRK gaf de allereerste cultuurkalender uit, nl. de Kempische Cultuurspiegel. Die driemaandelijkse uitgave werd onbezoldigd samengesteld maar heeft na 44 jaar in 2013 opgehouden te bestaan.

Door de jaren heen kreeg IOK andere bevoegdheden zoals afvalverwerking, preventie, juridisch advies en welzijnszorg binnen de OCMW’s.  De culturele sector die stilaan geprofessionaliseerd werd, kreeg minder aandacht binnen IOK en het vast secretariaat werd afgebouwd.  De gemeenten konden zelf naar behoeven middelen aanwenden voor de plaatselijke vrijetijdssector en cultuur was geen intercommunale kernopdracht meer.  Was de CRK overbodig geworden?  Zeker niet want onderling overleg en ervaringsuitwisseling blijft nodig maar de CRK moest onder vrijwilligersstatuut met luttele provinciale subsidies verder werken.

De nationale en regionale steunpunten richten zich vooral naar de professionals en de vrijwilligers in de culturele sector krijgen daar geen ondersteuning. De gespecialiseerde vormingscentra zijn meestal onbetaalbaar voor vrijwilligers en de plaatselijke ambtenaren kunnen en mogen slechts die informatie aanreiken die de politici kwijt willen. Hoe kunnen vrijwilligers dan goed onderbouwde adviezen verstrekken als zij niet over de nodige informatie en de toepassingen van de vigerende regelgeving beschikken?  De CRK tracht een forum te bieden om vrijwilligers die overheidsadviezen verstrekken of inspraak verlenen, te helpen bij hun algemene opdracht.  De CRK organiseert hiervoor regelmatig sessies, lezingen en informatieavonden evenals voorzittersberaden waarop bestuursleden van alle gemeentelijke culturele advies- en inspraakorganen worden uitgenodigd voor ervaringsuitwisselingen. Bij de CRK staat het collectief belang in de Kempen centraal.